สายน้ำตกด้านขวายังมีน้ำเยอะ แต่สายน้ำตกก็หายไปหลายสาย ไม่เต็มหน้าผา