ดอกเทียนบนดอยหัวหมดยังพอมีเหลือ เบาบาง สังเกตดูจะเห็นว่าโรยเกือบหมดแล้ว