ข้อมูลท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้

Christchurch - Tekapo Lake - Mt Cook - Waneka Lake - Puzzling World - Fox Glacier - รถไฟ TranzAlpine

นิวซีแลดน์เป็นประเทศเกิดใหม่ที่มีอายุน้อยที่สุดในโลก มีธรรมชาติที่สวยงาม มีทะเลสาบมากมาย มี

แนะนำโปรแกรมเที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 7 วัน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – อ๊อคแลนด์ 

17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
19.50 น. ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)
วันที่สอง

อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง

13.20 น. เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ นำท่านชมรอบเมือง ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ จากนั้นพาท่านขึ้นชมทัศนียภาพเมืองอ็อคแลนด์ในมุมสูงบนยอดเขาอีเดน ซึ่งเป็นยอดภูเขาไฟที่ดับแล้ว เดินทางกลับสู่ใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก
วันที่สาม อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช์– เทคาโป
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ช โดย สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ NZ …. 
ถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านนั่งรถชมเมือง ซึ่งจะผ่านไปตามสถานที่สำคัญและน่าสนใจของเมือง อาทิ สวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำ เอว่อน จากนั้นขึ้นชมทิวทัศน์เมืองไคร้สเชิร์ท บน ยอดเขาแคชเมียร์ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเทคาโป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก
วันที่สี่ ทะเลสาบเทคาโป – เม้าท์คุ้ก – ครอมเวล
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวชมทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบที่สวยงาม พื้นน้ำมีสีเขียวอมฟ้า ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริดสร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัข แสนรู้ จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ ทะเลสาปแห่งนี้สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View อีกฝั่งของทะเลสาปท่านจะมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้ก ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี 
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางจะผ่านเมืองครอมเวลล์ ซึ่งเป็นเมืองที่จำหน่ายผลไม้พื้นเมืองหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองเดินทางถึงเมืองควีนส์ทาวน์เข้าที่พัก เมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) งดงามไปด้วยทิวทัศน์ภูเขาและทะเลสาป เมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟ หรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ กิจกรรมผจญภัยต่างๆ  อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองหรือเล่นกิจกรรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อน.....
วันที่ห้า

ทะเลสาบวานากา – Puzzling World – ฟ็อกซ์กลาเซียร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
บ่าย เดินทางสู่เมืองวานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นชมเมืองมหัศจรรย์ของเล่น และชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World
เดินทางสู่ ฟ็อกซ์กลาเซียร์ เป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ใน เวสต์แลนด์(WESTLAND NATIONAL PARK) อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และปัจจุบันก็ยังเคลื่อนตัวอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก
วันที่หก โฮกิติกะ – ทรานซ์ อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลาง การผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจ มาสู่ตนและครอบครัว อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อหยกกลับไปเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เป็นรถไฟสายเดียว ที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ตลอดสองข้างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดใน นิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านน้ำตกสายไหม ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมฝูงแกะสีขาวที่อยู่บนทุ่งหญ้าเขียวขจี 
ค่ำ เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช รับประทานอาหารค่ำ 
จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก
วันที่เจ็ด ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่อ็อคแลนด์โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์
15.30 น.  เดินกลับกรุงเทพฯ