อาหารกลางวัน อาหารห่อ จอดทานระหว่างทางที่ล่องเรือ            โปรแกรมทัวร์