ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

วัดพระธาตุหิริภุญชัย พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหิริภุญชัย หรือเมืองลำพูน ทริปนี้เราได้มีโอกาสไปนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล

001 004 005
006
016 017