ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

เป็นน้ำตกที่น่าสนใจของแม่ฮ่องสอน การเดินทางสะดวกสบาย น้ำตกมีปริมาณน้ำมาก ความสวยงามดังที่เห็น ไม่มีในโปรแกรมแต่มีเวลาจึงแวะ

001 002 003 004 005
006 007 008 009