Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง

เส้นทางขึ้นเจดีย์สมเด็จย่า


Message 1

ชื่อเต็ม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี


Message 2

จุดชมวิวพระธาตุ


Message 3

วิหารหน้าพระธาตุ


Message 4

คณะนักท่องเที่ยว ทัวร์ดอย 


Message 5

วิหารหน้าพระธาตุ


Message 6

องค์พระธาตุ


Message 7

ซุ้มประตู


Message 8

เจดีย์บรรจุอัฐิ


Message 9

กระจกหน้าต่างลวดลายสวย 


Message 10

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ณ พระธาตุเจดีย์


Message 11

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ณ พระธาตุเจดีย์


Message 12

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ณ พระธาตุเจดีย์


Message 13

จุดชมวิวดอยแม่สลอง


Message 14

วิวสวยๆ 


Message 15

คณะทัวร์ดอยบนพระธาตุ


Message 16

พระธาตุเจดีย์อีกมุมมอง


Message 17

วิวใสๆ ที่ภูชี้ฟ้า


Message 18

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ณ พระธาตุเจดีย์


Message 19

ทางลงพระธาตุ อย่างชัน


Message 20

รถทัวร์ดอย  ไกด์ทัวร์ดอย

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7 /  8   <--  Previous  -+-   Next -->