ทัวร์

 

ราคาแพคเกจทัวร์น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน

ค่าใช้จ่าย   แพคแกจทัวร์นำเที่ยวน้ำตกทีลอซู  ปี 2555-2560   Update ล่าสุดเมื่อ 28/10/2016

ตารางราคาแพ็คเกจทัวร์ทีลอซู           ช่วงเทศกาล 30-3 ม.ค. 2559   เพิ่มท่านละ 200 บาท

ขนาดกรุ๊ป   7 ท่าน 8 ท่าน 9 ท่าน 10 ท่าน
กรุงเทพฯ   32,400 33,600 35,800 37,500
           
           
           
           
เริ่มที่อุ้มผาง ท่านละ   2,700 2,400 2,200 2,200
           

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

หมายเหตุ :  

 *  นักท่องเที่ยวต่างชาติ  เพิ่ม ค่าธรรมเนียม สำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท  )

 ** เด็ก อายุไม่ถึง 10 ขวบคิดครึ่งราคา / 10 ขวบขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ารถเดินทางไป-กลับ โดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ  TOYOTA COMMUTER D4D  ( ยกเว้นทริปที่เริ่มจากอุ้มผาง นักท่องเที่ยวเดินทางเอง )

2. ค่าแพคเกจทัวร์เที่ยวน้ำตกทีลอซู รวมทั้งการล่องเรือยาง รถรับ-ส่งเพื่อขึ้นลงเรือ

3. ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกนอนเต็นท์ที่จุดกางเต็นท์หน่วยทีลอซู  คืนที่สองนอนรีสอร์ทห้องพัดลม ตามขนาดห้องที่ได้ตกลงกัน

4. ค่าอาหาร 7 มื้อ เริ่มตั้งแต่มื้อเช้าวันแรก ถึง มื้อเช้าวันเดินทางกลับ   คลิกชมรายการอาหาร

5. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณี เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมน้ำตกทีลอซู

7. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

8. ไกด์ เริ่มทริปจากรีสอร์ทที่อุ้มผาง ระหว่างเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่มีไกด์เพราะเป็นการขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายเท่านั้น

9. ลูกหาบแบกสัมภาระของท่าน เท่าที่จำเป็น ที่ต้องใช้ที่แค้ปม์ ท่านละ 1.5 กก. ( เฉพาะเที่ยวในช่วง 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. ) กรุณาอ่านหมายเหตุ **

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าอาหารกลางวันและค่ำวันเดินทางกลับ

3. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

 

หมายเหตุ ** :  

  • สัมภาระที่จำเป็น หมายถึง  เสื้อผ้า 1 ชุด + อุปกรณ์อาบน้ำ + ผ้าเช็ดตัว +  ไฟฉายขนาดเล็ก  จำกัดน้ำหนักสัมภาระ ท่านละ 1.5 กก. ส่วนเกินต้องแบกเอง โดยรวบรวมสิ่งที่ของเหล่านี้ใส่ในถุงพลาสติกใสที่แจกให้และมัดปากถุงให้เรียบร้อย ในกรณีที่ต้องนำสัมภาระไปมากกว่าที่ระบุไว้ นักท่องเที่ยวจะต้องแบกสัมภาระเหล่านั้นเอง  หัวหน้ากลุ่มของแต่ละคณะกรุณาแจ้งให้ลูกทีมทราบด้วเพื่อที่จะได้เตรียมสัมภาระถูก

  • โทรศัพท์มือถือ ที่ชาร์ท ไม่ต้องเตรียมไป เพราะใช้ไม่ได้หากเอาไปเสี่ยงต่อความเสียหายเปียกน้ำเปียกฝน  ให้ฝากไว้ที่รีสอร์ท  ที่หน่วยมีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการแต่ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง

  • กล้อง ควรใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสียหาย